دکتر پریسا گلکاریان

دکتر پریسا گلکاریان

عضو هیات علمی دانشگاه علوم و فناوری آریان

(سخنران همایش)

مشاهده دیگر سخنرانان