تاریخ های مهم

مهلت ارسال مقالات :

30 تیر 1402

زمان اعلام نتايج داوري مقالات :

15 مرداد 1402

حداکثر مهلت ثبت نام نهايي برای ارائه دهندگان مقالات :

25 مرداد 1402

حداکثر مهلت ثبت نام نهايي برای شرکت کنندگان بدون مقالات :

30 مرداد 1402

تاريخ های برگزاري همايش :

به زودی : تاریخ های دقیق آن پس از اتخاذ تصمیم کمیته سیاستگذاری اعلام خواهد شد.