تاریخ های مهم

مهلت ارسال مقالات :

15 آبان 1402

زمان اعلام نتايج داوري مقالات :

17 آبان 1402

حداکثر مهلت ثبت نام نهايي برای ارائه دهندگان مقالات :

15 آبان 1402

حداکثر مهلت ثبت نام نهايي برای شرکت کنندگان بدون مقالات :

15 آبان 1402

تاريخ های برگزاري همايش :

اولین روز : 18 آبان 1402 - ساعت 9:00 - دومین روز : 25 آبان 1402 - ساعت 9:00