دکتر فاطمه هدایت زاده

دکتر فاطمه هدایت زاده

دبیرعلمی همایش ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم و فناوری آریان، دکتری روانشناسی

(سخنران همایش)

مشاهده دیگر سخنرانان