ss

🔴 تخفیف ثبت نام زودهنگام برای ثبت نام کنندگان تا پایان مرداد

🔴 تخفیف ثبت نام زودهنگام برای ثبت نام کنندگان تا پایان مرداد

بر اساس تصمیم کمیته اجرایی همایش، درصورتیکه هر یک از متقاضیان عزیز ثبت نام خود را تا پایان مرداد نهایی نماید می تواند از ۲۰ درصد تخفیف ثبت نام برخوردار شود.

✅ دبیرخانه همایش

🔴تلفن دبیرخانه همایش: ۰۹۹۰۹۹۹۶۵۶۰


https://rip2022.aryan-confere…

(10 مرداد 1401)