دکتر آذرخش مکری

دکتر آذرخش مکری

روان‌پزشک دانشگاه علوم پزشکی تهران

(سخنران همایش)

مشاهده دیگر سخنرانان