دکتر لادن فتی

دکتر لادن فتی

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

(سخنران همایش)

مشاهده دیگر سخنرانان

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران